دوشنبه 10 آبان 1395 | 10:42
نحوه تشكيل و صدور تأسيس انجمنهاي علمي و ادبي و هنري

نحوه تشكيل و صدور تأسيس انجمنهاي علمي و ادبي و هنري (مصوب دويست و شصت و دومين جلسه مورخ 7/8/70 شورايعالي انقلاب فرهنگي)
نحوه تشكيل و صدور تأسيس انجمنهاي علمي و ادبي و هنري
جايگزين مصوبه شماره 1906/ دش مورخ 5/6/70 شورايعالي
(مصوب دويست و شصت و دومين جلسه مورخ 7/8/70 شورايعالي انقلاب فرهنگي)

ماده 1) تأسيس انجمن‌هاي علمي و ادبي و هنري و موافقت نهايي با تشكيل آنها و صدور مجوز تأسيس و تجديد پروانه و نظارت بر حسن انجام كار آنها بر حسب مورد بر عهده وزارت فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است.
ماده 2) انجمن‌هاي علمي و ادبي و هنري جنبه غير انتفاعي دارد و به فعاليت علمي و فني و هنري و پژوهشي رشته مربوط مي‌پردازند و پروانه آنها به نام هيئت مؤسس صادر خواهد شد.
ماده 3) اساسنامه اين انجمنها و هر گونه تغيير در موارد آن بايد به تصويب وزارت مربوط برسد.
ماده 4) رسيدگي به درخواست تأسيس انجمن‌هاي مذكور و بررسي صلاحيت علمي و عمومي هيئت مؤسس و هيئت مديره و تصويب آنها با كميسيوني است كه تحت نظر وزير مربوط تشكيل مي‌گردد.
تبصره) يكي از اعضاء كميسيوني كه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي بررسي انجمنهاي علمي مربوط تشكيل مي‌گردد بايد از طرف سازمان نظام پزشكي تعيين شود.
ماده 5) تركيب كميسيون ماده 4 و شرح وظايف كميسيون و چگونگي تشكيل هيئت بررسي تخلفات انجمن‌ها و نحوه رسيدگي به تخلفات و تعطيل موقت، لغو پروانه و انحلال انجمن‌ها مطابق آئين‌نامه‌اي خواهدبود كه به تصويب وزراي فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و ارشاد اسلامي خواهدرسيد.
ماده 6) اين مصوبه در 6 ماده و يك تبصره در دويست و شصت و دومين جلسه مورخ 7/8/70 شورايعالي انقلاب فرهنگي به‌تصويب رسيد و جايگزين مصوبه شماره 1906/ دش مورخ 5/6/70 منظور و مصوبه اخير‌الذكر لغو مي‌گردد.


آئين‌نامه نحوه تشكيل و شرح وظايف كميسيون موضوع ماده 4 مصوبه دويست و شصت و دومين جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي
**************************************************************

ماده 1- در جهت اجراي مصوبه دويست و شصت و دومين جلسه مورخ 7/8/70 شوراي عالي انقلاب فرهگي مبني بر تأسيس انجمن‌هاي علمي، ادبي و هنري كميسيوني با تركيب و شرح وظايف مندرج در اين آيين‌نامه در هر يك از وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل مي‌گردد.
تبصره: رسيدگي به امور انجمنهاي علمي غير پزشكي در وزارت فرهنگ و آموزش عالي انجمنهاي علمي گروه پزشكي در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و انجمنهاي هنري در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انجام خواهدشد.
ماده 2- كميسيون از 6 تا 7 عضو به انتخاب وزير مربوط با تركيب ذيل تشكيل مي‌شود.
تبصر 1: دو تا از سه نفر از مسئولان ذيربط وزارتخانه، مديركل يا مسئول حقوقي وزارت، سه تن از اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي كشور و در خصوص كميسيون رسيدگي به امور انجمنهاي هنري 3 تن از صاحبنظران در امور فرهنگي و هنري.
تبصره 2: رييس كميسيون با حكم وزير مربوط منصوب مي‌شود.
تبصره 3: مسئوليت تشكيل جلسات، ثبت و ضبط صورت مذاكرات، ابلاغ آرا و احكام كميسيون و دعوت از اعضا براي شركت در جلسات با دبير كميسيون است كه با حكم رييس كميسيون از بين اعضاي كميسيون يا افراد ذيصلاح غير عضو كميسيون منصوب مي‌شود. درصورت اخير دبير كميسيون بدون حق رأي در جلسات شركت خواهدكرد.
تبصره 4: اعضاي هيئت علمي موضوع تبصره 1 براي مدت دو سال انتخاب مي‌شوند و تجديد انتخاب آنها بلامانع است.
تبصره 5: رييس كميسيون حسب مورد و لزوم مي‌تواند از افراد صاحب نظر و متخصصن غير عضو براي شركت در جلسات و كسب نظر از آنها دعوت كند. در اين حال افراد مدعو در رأي‌گيري شركت نخواهندداشت.
ماده 3- وظايف كميسيون به شرح زير است:
1/3 – بررسي و تصويب دستورالعمل‌ها و روش اجرايي و ضوابط مورد عمل كميسيون و اجراي آن پس از تأييد وزير ذيربط
2/3 – رسيدگي به درخواست تأسيس انجمن و صدور مجوز تأسيس
3/3 – بررسي صلاحيتهاي علمي و عمومي اعضاي هيأت مؤسس و هيأت مديره
4/3 – صدور مجوز تأسيس انجمن
5/3 – تصويب اساسنامه انجمن و تصويب هرگونه تغيير در اساسنامه مصوب
6/3 – تصويب آيين‌نامه‌ها و ضوابط مربوط به تشكيل هيأت بررسي تخلفات، نحوه رسيدگي به تخلفات و تعيين مجازات‌هاي مربوط
7/3 – تعيين هيأت بررسي تخلفات و هيأت نظارت بر عملكرد انجمنها
8/3 – تصويب آيين‌نامه داخلي كميسيون
9/3 – تعيين نماينده براي نظارت بر حسن اجراي انتخابات انجمنها
10/3 – نظارت بر حسن انجام كار انجمنها
11/3 – تصويب تصميمات هيأت بررسي تخلفات
ماده 4 – جلسات كميسيون با حضور دو سوم اعضا رسميت مي‌يابد و تصميم‌گيري درخصوص مسائل مطروحه به كسب حداقل 4 رأي موافق مشروط خواهدبود.
ماده 5 – كميسيون مي‌تواند حسب مورد و نياز براي رسيدگي به صلاحيت‌هاي علمي و عمومي اعضاي هيأت مؤسس و يا هيأت مديره انجمنها نسبت به تشكيل كميته‌هاي تخصصي اقدام كند.
تبصره 1: انتخاب افراد غير عضو كميسيون براي عضويت در كميته‌هاي تخصصي بلامانع است.
تبصره 2: آراي كميته تخصصي درصورت تنفيذ از سوي كميسيون معتبر شناخته خواهدشد.
ماده 6 – تقاضاي تأسيس انجمن بايد توسط هيأت مؤسس انجمن كه در هيچ حال تعداد آنها از 3 نفر كمتر نخواهدبود همراه اساسنامه پيشنهادي به كميسيون ارسال گردد.
تبصره: تقاضاي تأسيس انجمن در صورتي كه انجمني به همان نام يا با همان نوع فعاليت در آن رشته موجود باشد پذيرفته نخواهدشد.
ماده 7 – اعضاي هيئت مؤسس و هيئت مديره بايد داراي شرايط زير باشند:
1/7 – تابعيت ايران
2/7 – التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
3/7 – نداشتن سوء پيشينه كيفري، نداشتن نقش مؤثر در تحكيم رژيم گذشته و عدم وابستگي به احزاب و گروههاي محارب با نظام
4/7 – داشتن سطح تحصيلي و تجارب علمي، فني، ادبي و هنري مناسب حسب مورد به تشخيص كميسيون مربوط
ماده 8 – اساسنامه پيشنهادي هيأت مؤسس بايد حاوي نكات زير باشد:
1/8 – هدف از تشكيل انجمن، موضوع فعاليت و نام آن
2/8 – اركان تشكيلات، شرح وظايف، حدود اختيارات و مسئوليت هر ركن
3/8 – شرايط عضويت در انجمن
4/8 – نحوه انتخاب مسئولان و كارگزارن انجمن
5/8 – مركز اصلي انجمن و نحوه فعاليت احتمالي مراكز انجمن در شهرستانها
6/8 – منابع تأمين مالي انجمن
7/8 – مدت فعاليت
8/8 – ترتيب انحلال و تسويه
ماده 9 – پس از صدور مجوز تأسيس انجمن، هيئت مؤسس مي‌تواند برابر مقررات مربوط نسبت به ثبت انجمن اقدام كند.
ماده 10 – هيئت مؤسس موظف است ظرف مدت 6 ماه از صدور تأسيس انجمن طبق اساسنامه نسبت به تشكيل مجمع عمومي و برگزاري انتخابات اقدام و هيأت مديره منتخب را به كميسيون معرفي كند.
تبصره 1: جلسه مجمع عمومي با رعايت شرايط مندرج در اساسنامه مصوب با حضور نماينده تام‌الاختيار كميسيون مربوط رسميت مي‌يابد.
تبصره 2: هيئت مديره انتخابي پس از تأييد كميسيون رسميت مي‌يابد.
ماده 11 – مدت اعتبار پروانه صادره حداكثر 4 سال است و انجمن موظف است سه ماه قبل از انقضاي مدت مذكور درخواست تجديد پروانه انجمن را به كميسيون تسليم نمايد.
ماده 12 – به‌منظور نظارت بر فعاليت‌هاي انجمنها و نيز رسيدگي به تخلفات احتمالي آنها هيأت رسيدگي به تخلفات با تركيب زير تشكيل مي‌شود:
تبصره 1: يك نفر از مسئولان اجرايي وزارت و يك نفر از اعضاي هيأت علمي يا صاحبنظراني كه در كميسيون عضويت دارند به انتخاب كميسيون، مديركل يا مسئول حقوقي وزارتخانه، يكنفر حقوقدان به انتخاب كميسيون.
تبصره 2: مدت عضويت اعضاي هيأت دو سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره 3: مسئول اجرايي وزارت، سمت دبيري هيأت را برعهده خواهدداشت.
تبصره 4: جلسات هيأت با حضور دبير و دو عضو ديگر رسميت مي‌يابد و تصميم‌ها با اكثريت سه رأي موافق اتخاذ مي‌شود.
ماده 13 – تنبيهاتي كه براساس پيشنهاد هيأت و تصويب كميسيون در مورد انجمنهاي علمي مي‌‌تواند اعمال شود به شرح زير است:
1/13 – تذكر كتبي
2/13 – تعطيل موقت از سه ماه تا يكسال
3/13 – لغو پروانه و انحلال انجمن
تبصره – هرگاه انجمن مرتكب خلاقي شود كه بنا بر قوانين كشوري مستوجب كيفر باشد پرونده مربوط به مراجع ذيصلاح قضايي ارسال خواهدشد.

ماده 14 – از اين پس كليه امور مربوط به انجمنهاي علمي و هنري موجود كه پيش از اين با مجوز وزارت كشور تأسيس شده‌اند، بر اساس ضوابط اين آيين‌نامه و از طريق كميسيون مربوط انجام خواهدشد.

اين آيين‌نامه در 14 ماده و 16 تبصره و 26 بند در تاريخ -------------- به تصويب وزراي فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و ارشاد اسلامي رسيده است و از تاريخ ابلاغ لازم‌الاجرا است.


سيد محمد خاتمي                                                                    دكتر مصطفي معين
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي                                               وزير فرهنگ و آموزش عالي

                                             دكتر رضا ملك‌زاده
                                   وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي


منبع: http://www.isacmsrt.ir/ كميسيون انجمن هاي علمي ايران معاونت پژوهشي وزارت علوم،تحقيقات و فناوري

 

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

افزودن دیدگاه جدید

Restricted HTML

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
سوال امنیتی
اگر شما یک بازدید کننده انسانی هستید و یک ربات نیستید به چالش و آزمون زیر پاسخ دهید.
12 + 0 = Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.