پرسش و پاسخ حقوقي سازمانهای مردم نهاد

     پرسش و پاسخ حقوقي 1- ارسال كداميك از مصوبات به مرجع ثبت شركت‌ها الزامي است؟ 1.انتخاب مديران و بازرس يا بازرسان 2.تصويب ترازنامه 3.هر نوع تغيير در اساسنامه سازمان و همچنين كاهش يا افزايش سرمايه آن 4.انحلال سازمان و تصفيه آن و واگذاري آن به سازمان ديگر بر اساس اساسنامه 2- اشخاص به چند صورت ممكن است داراي مسؤوليت شوند؟ اشخاص به 3 صورت مي‌توانند داراي مسووليت شوند: مسؤوليت انفرادي، مسؤوليت مشترك، و مسؤوليت تضامني 3- آيا يك شخص مي‌تواند در عين حال در چندين سازمان رئيس، عضو هيات مديره باشد؟ يك شخص مي‌تواند در عين حال رئيس يا عضو هيات مديره چندين سازمان نيز باشد. 4- درچه صورتي مديرعامل مي‌تواند رئيس هيات مديره همان سازمان نيز باشد؟ در صورتيكه سه چهارم راي حاضرين در مجمع عمومي را قبلاً در اين مورد كسب نمايد. 5- آيا مديرعامل بايد شخص حقوقي باشد يا حقيقي؟ مديرعامل برخلاف اعضا هيات مديره كه ممكن است شخص حقوقي نيز باشند، الزاماً بايد شخص حقيقي باشد. 6- آيا سازمان الزاماً بايد داراي مديرعامل باشد؟ بلي سازمان الزاماً بايستي داراي مديرعامل باشد. 7- اگر مجمع عمومي بدون استماع گزارش بازرسان مجاز و يا با استماع گزارش بازرسان كه به موجب قانون ممنوع از انتخاب شدن به عنوان بازرس باشند اقدام به تصويب ترازنامه و گزارشهاي سازمان نمايند تكليف چنين تصميمي از نظر قانون چگونه خواهد بود؟ چنين تصميماتي باطل و بلا اثر خواهد بود. 8- چه اشخاصي ممنوع از انتخاب به عنوان بازرس مي‌باشند؟ اشخاصي كه به موجب حكم قطعي دادگاه كلاً يا بعضاً محروم از حقوق اجتماعي هستند. محكومان به جرايم عمدي مندرج در ماده 62 قانون مجازات اسلامي در مدت محروميت. در مدت محروميت مديران و مديرعامل سازمان و اقرباي نسبي مديران و مديرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم و همچنين هركس كه خود يا همسرش از مديران سازمان به صورت موظفي حقوق دريافت مي‌نمايند. (موضوع ماده 147- ل- ا- ق) 9- چنانچه بازرس اصلي سازمان مردم نهاد بيش از يك نفر و متعدد باشند آيا گزارش بازرسي بايد به صورت انفرادي تنظيم گردد يا اجتماعي واحد؟ اگر بازرسان سازمان متعدد باشد بايد گزارش واحدي را تنظيم نمايند اما موارد اختلاف بازرسان در آن قيد خواهد شد. 10- حداقل اعضاء براي تشكيل جلسات هيات مديره چقدر است؟ براي تشكيل جلسات هيات مديره حضور نصف به علاوه يك اعضاء الزامي است. 11- وظايف رئيس هيات مديره چيست؟ عمده وظايف رئيس هيات مديره عبارت است از الف- دعوت هيات مديره براي تشكيل جلسه. ب- رياست محترم هيات مديره- ج- دعوت مجمع عمومي به نمايندگي از هيات مديره. د- رياست مجامع عمومي به عنوان رئيس هيات رئيسه 12- مراجع صالح براي انتخاب اولين مديران و بازرسان به شيوه هيات مديره و هيات مديره‌هاي بعدي كدامند؟ مرجع صالح براي انتخاب اعضاء هيات مديره، مجمع عمومي مؤسس و مجمع عمومي عادي مي‌باشد يعني مجمع عمومي مؤسس صلاحيت انتخاب اولين هيات مديره را دارد و مجمع عمومي عادي (خواه ساليانه خواه بطور فوق‌العاده) صلاحيت انتخاب اعضاء هيات مديره بعدي را خواهند داشت 13- نحوه اداره جلسات مجمع عمومي چگونه و توسط چه اشخاصي صورت مي‌گيرد؟ جلسات مجامع عمومي بوسيله هيات رئيسه اداره مي‌گردد و هيات رئيسه مركب از يك رئيس، دو ناظر و يك منشي مي‌باشد و رئيس و ناظران الزاماً بايد از اعضاء سازمان باشند لكن منشي مي‌تواند از اعضاي سازمان نباشد. 14- ارسال كداميك از مصوبات مجامع عمومي به مرجع صدور پروانه الزامي است؟ ارسال كليه مصوبات مجامع عمومي پس از امضاء نماينده حاضر وزارت كشور در مجمع به مرجع صدور پروانه الزامي است. 15- چنانچه مدت مديريت مديران سازمان سپري شده باشد و مراجع مكلف به دعوت مجمع عمومي (به استناد اساسنامه) به وظيفه خود عمل ننموده باشند اقدام به دعوت از مجمع عمومي به چه صورت امكانپذير خواهد بود؟ هر ذينفعي مي‌تواند از مرجع صدور پروانه فعاليت (مرجع نظارت) بخواهد اقدام به دعوت از مجمع عمومي جهت انتخاب مديران بنمايد. 16- حداقل و حداكثر فاصله زماني نشر آگهي و تاريخ تشكيل مجمع چند روز مي‌باشد؟ فاصله زماني نشر آگهي و تاريخ تشكيل مجمع حداقل 10 روز و حداكثر 40 روز است. 17- دعوت مجامع عمومي عادي و فوق‌العاده به چه صورت به عمل مي‌آيد؟ دعوت مجامع عمومي عادي و فوق‌العاده از طريق انتشار آگهي در روزنامه منتخب عمل مي‌آيد. 18- اكثريت لازم براي تشكيل و اتخاذ تصميم در مجمع عمومي عادي نوبت اول و دوم چه ميزان است؟ و تصميمات بر چه ماخذي از آراء حاضرين لازم‌الاجرا است؟ بار اول با حضور نصف بعلاوه يك اعضايي كه حق راي دارند و بار دوم با حضور هر تعداد از اعضاء كه حق راي دارند مجمع عمومي عادي تشكيل مي‌گردد و تصميمات در مجمع عمومي عادي با اكثريت نصف بعلاوه يك حاضرين لازم‌الاجرا مي‌باشد. 19- مجمع عمومي عادي داراي چه صلاحيتي در اتخاذ تصميمات مربوط به سازمان است؟ مجمع عمومي عادي داراي صلاحيت عام بوده و حق اتخاذ تصميم راجع به همه موضوعات به جز در مواردي كه در صلاحيت اعضاي مجمع عمومي مؤسيسن و مجمع عمومي فوق‌العاده مي‌باشد را داراست. 20- تصميمات عادي مجمع عمومي به نسبت چه تعداد آراي حاضرين لاز‌م‌الاجرا مي‌باشد؟ آيا انتخاب مديران و بازرسان نيز برهمين ملاك معتبر خواهد بود؟ تصميمات عادي با اكثريت نصف به علاوه يك حاضرين در جلسه لازم‌الاجرا است مگر در مورد انتخاب مديران و بارزسان. 21- اكثريت لازم براي تشكيل و اتخاذ تصميم درمجمع عمومي عادي در نوبت اول و دوم بر چه ماخذي مي‌باشد؟ در نوبت اول حضور نصف به علاوه يك اعضايي كه حق راي دارند و در نوبت دوم با حضور هر تعداد ز اعضاء تشكيل مي‌گردد. 22- صلاحيت و وظايف مجمع عمومي فوق‌العاده چيست؟ تغيير در مفاد اساسنامه 2- تغيير در سرمايه 3- انحلال قبل از موعد 23- حد نصاب براي اتخاذ تصميم در مجمع عمومي مؤسس چيست؟ با اكثريت دو سوم آراء حاضرين در جلسه تصميم‌هاي متخذه به تصويب مي‌رسد 24- در نوبت اول چه اشخاصي مي‌توانند در تشكيل مجمع عمومي مؤسس شركت نمايند و داراي حق راي خواهند بود؟ مؤسسين يا اعضايي كه عضويت رسمي آنها پذيرفته شده است مي‌توانند در تشكيل مجمع عمومي مؤسسس با حق راي شركت نمايند 25- در صورتي كه اكثريت لازم براي تشكيل مجمع عمومي مؤسس در نوبت دوم حاصل نگردد، وضعيت تشكيل سازمان چگونه خواهد بود؟ درصورتي كه اكثريت لازم در نوبت دوم حاصل نگردد، عدم تشكيل سازمان اعلام مي‌گردد. 26- اكثريت لازم جهت تشكيل مجمع عمومي مؤسس و اتخاذ تصميم در نوبت دوم چه ميزان مي‌باشد؟ در نوبت دوم حضور يك سوم مؤسسين و يا اعضايي كه عضويت رسمي آنها پذيرفته شده است، لازم است. 27- اكثريت لازم جهت تشكيل مجمع عمومي مؤسس و اتخاذ تصميم در نوبت اول چه ميزان مي‌باشد؟ در نوبت اول حضور نصف مؤسسين و يا اعضايي كه عضويت رسمي آنها پذيرفته شده است، ضروري است. 28- انتخاب مديران، بازرسان و تعيين روزنامه كثيرالانتشار با كدام مجمع عمومي است؟ انتخاب اولين مديران و بازرسان و روزنامه كثيرالانتشار با مجمع عمومي مؤسس و در مراحل بعدي با مجمع عمومي عادي است 29- طرح اساسنامه چيست؟ به اساسنامه پيشنهادي مؤسسين قبل از تصويب مجمع عمومي مؤسس، اصطلاحاً (طرح اساسنامه) اطلاق مي‌گردد. 30 - تفاوت بين هيات مؤسس و مجمع عمومي چيست؟ هيات مؤسس اشخاصي هستند كه براي تهيه مقدمات تشكيل سازمان اقدام نموده‌اند حال آنكه منظور از مجمع عمومي مؤسس و اعضايي است كه تا تشكيل سازمان، در جلسه خاصي تحت عنوان مجمع عمومي مؤسس حاضر مي‌شوند. 31- انواع مجامع عمومي در سازمانهاي مردم نهاد چيست؟ مجمع عمومي مؤسس 2- مجمع عمومي عادي 3- مجمع عمومي فوق‌العاده 32- هيات مؤسس به چه اشخاصي اطلاق مي‌گردد و تعداد آنها حداقل چند نقر مي‌باشد؟ هيات مؤسس اشخاصي هستند كه براي تاسيس سازمان اقدام مي‌نمايند و تعداد آنها حداقل پنج نفر است. 33- آيا تابعيت سازمان مردم نهاد قابل تغيير است؟ به عبارت ديگر آيا مجامعه عمومي مي‌توانند تابعيت سازمان را تغيير دهند؟ باتوجه به اينكه اعطا و سلب تابعيت در دست قانونگذار است و قوانين مقررات حاكم برهر كشور ملاك اعطا آن را بيان مي‌كند و در كشور ما نيز اين موضوع در ماده 591 تصريح شده است بنابراين اشخاص تشكيل دهنده سازمان يا مجمع عمومي نمي‌توانند به سازمان اعطاء تابعيت نمايند و يا از آن سلب تابعيت نمايند. 34- سازمانهاي مردم نهاد چگونه داراي شخصيت حقوقي مي‌گردد؟ سازمانهاي مردم نهاد پس از تاسيس و ثبت داراي شخصيت حقوقي مي‌گردند. 35- وزارتخانه‌ها و دانشگاهها در زمره چه نوع اشخاص حقوقي هستند؟ در زمره اشخاص حقوقي، عمومي مي‌باشند. 36- اشخاص حقوقي خصوصي به چه اشخاصي اطلاق مي‌گردد؟ هرگاه يك يا چند نفر براي رسيدن به هدف تعيين شده‌اي با يكديگر جمع مي‌شوند، اشخاص حقوقي حقوق خصوصي را تشكيل مي‌دهند. 37- اشخاص حقوقي به چند دسته تقسيم مي‌شوند؟ دو دسته: 1- اشخاص حقوقي- حقوقي عمومي 2- اشخاص حقوقي- حقوق خصوصي 38- آيا شخص حقوقي مي‌تواند از نظر نام، دارايي، اقامتگاه و تابعيت با شخص حقيقي مشترك باشد؟ خير. اشخاص داراي نام، دارايي، اقامتگاه، تابعيت مستقل از شخص حقيقي مي‌باشند. 39- مستند قانوني برخورداري از كليه حقوق و تكاليف افراد حاصله براي اشخاص حقوقي چيست؟ براساس ماده 588 قانون تجارت، شخص حقوقي مي‌تواند داراي كليه حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است 40- اشخاص حقوقي به چه اشخاصي اطلاق مي‌گردد؟ اشخاص حقوقي (شركتها و مؤسسات) از اجتماع عده‌اي افراد انساني تشكيل يافته‌اند كه قانونگذار از جهت امكان دادن به فعاليت اين مجموعه براي آنها شخصيتي جدا از شخصيت افراد تشكيل دهنده آن قائل شده است. 41- آيا مي‌توان در يك روز هم مجمع عمومي فوق‌العاده و هم مجمع عمومي عادي و يا عادي بطور فوق‌العاده را برگزار نمود؟ مي‌توان در يك روز هم مجمع عمومي فوق‌العاده و هم مجمع عمومي عادي و يا عادي بطور فوق‌العاده را برگزار نمود مشروط بر اينكه زمان دو جلسه مجمع جدا از هم تعيين شود و براي هر يك از دو مجمع نيز صورتجلسه جداگانه تنظيم گردد و موارد فوق و نيز مواردي كه بايد در هر يك از مجامع رعايت شود در روزنامه كثيرالانتشار درج شود.