ظرفیت خالی سمن ها برای مبارزه با مواد مخدر بکارگیری شود
1395-10-20
فرماندار بیرجند گفت: باید از سازمان های مردم نهاد و ظرفیت خالی سمن ها برای مبارزه با مواد مخدر استفاده شود.