پنجشنبه 14 تیر 1397 | 11:56
گروه های تسهیلگری برای نشست های منطقه ای آماده می‌شوند
اولین جلسات توجیهی تسهیل گران امور آموزش سازمان های مردم نهاد توسط اداره کل هماهنگی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده تشکیل شد.

به گزارش پایگاه جامع سازمانهای مردم نهاد به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور زنان و خانواده؛ این جلسات با هدف اجرای بهینه ۸ نشست منطقه ای برای استخراج طرح های اجتماع محور برگزار می شود.

این معاونت در سال جاری، در نظر دارد برنامه های آموزشی هدفمندی را بر اساس نتایج حاصل از تجربه های ارزشمند همکاری با سازمان های مردم نهاد زنان و خانواده طی سال های گذشته اجرا کند.

این اقدام بر اساس نتایج طرح نیازسنجی آموزشی تشکل های اجتماعی، نتایج حاصل از نشست ارزیابی همکاری های دولت و جامعه مدنی در حوزه زنان و خانواده و همچنین ارزیابی نشست های منطقه ای قبلی صورت می گیرد.